ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL – nivelul 5 de calificare

 • Cine se poate înscrie?
  • Absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalureat
 • Care este durata programului?
  • 5 ani
 • În ce constă pregătirea profesională?
  • Învățământul postliceal se realizează prin școala postliceală sau prin școala de maiștri
  • Se studiază discipline/ module care asigură pregătirea teoretică de specialitate
  • Instruirea practică / învățământul clinic se realizează la operatori economici/ instituții sanitare sau în atelierele/ laboratoarele unităților de învățământ
 • Care este finalitatea programului de formare?
  • Absolvenții învățământului postliceal, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificatul de calificare de nivel 5, conform Cadrului Naţional al Calificărilor și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass
 • Absolvenții învățământului postliceal pot opta pentru:
  • Ocuparea unui loc de muncă
  • Continuarea studiilor în învățământul universitar – opțiune valabilă pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat

Calificări profesionale școlarizate în județul Tulcea

Calificările profesionale sunt grupate în Domenii de pregătire. Descrierea acestora este în concordanță cu prevederile Standardelor de pregătire profesională:

Calificarea profesională: Tehnician devize şi măsurători în construcţii

Tehnicienii constructori executa sarcini cu caracter tehnic in domeniul cercetarii ingineriei civile, proiectarii, constructiilor, exploatarii, intretinerii si repararii cladirilor si altor structuri, cum ar fi alimentarea cu apa si sistemele de tratare a apelor reziduale, poduri, drumuri, baraje si aeroporturi.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnician devize şi măsurători în construcţii;
 • Tehnician devizier;
 • Tehnician ataşamentist;
 • Tehnician constructor.

Calificarea profesională: Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări

Absolvenţii vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a instalaţiilor electromecanice şi de automatizare. Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale instalaţiilor, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. De asemenea, asigură controlul tehnic al instalaţiilor și întreţin sistemele electromecanice şi de automatizare în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Maistru electromecanic;
 • Maistru energetician/electrician;
 • Maistru electrician în construcţii;
 • Analist măsurători metrologice.

Calificarea profesională: Tehnician termoenergetician

Absolvenţii acestui domeniu de calificare îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de supraveghere, monitorizare, punere în funcţiune, întreţinere, reparare a instalaţiilor din centrale termoelectrice, conform specificaţiilor, reglementărilor şi standardelor din domeniu.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate se numără:

 • Tehnician electroenergetician, termoenergetician;
 • Tehnician energetician/ electrician;
 • Tehnician proiectant energetician/electrician;
 • Operator la instalaţiile din centrale electrice;
 • Maşinist la instalaţiile din centrale electrice;
 • Operator la instalaţiile de cazane din centrale electrice;
 • Operator la instalațiile de turbine cu abur sau gaze;
 • Operator la camera de comandă termică;
 • Operator punct termic;
 • Operator centrală termică;

Calificarea profesională: Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare

Această calificare permite absolvenţilor să desfăşoare activităţi complexe, care implică planificarea, monitorizarea şi înregistrarea datelor în vederea asigurării calităţii produselor alimentare.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate se numără:

 • Tehnician laborant analize produse alimentare;
 • Tehnician in industria alimentara.

Calificarea profesională: Tehnician dietetician

Calificarea Tehnician dietetician permite absolvenţilor să desfăşoare activităţi complexe, care implică realizarea de produse dietetice şi stabilirea alimentaţiei dietetice atât a omului sănătos cât şi a celui bolnav.

Una dintre ocupațiile ce pot fi practicate:

 • Tehnician în industria alimentară

Calificarea profesională: Tehnician echipamente periferice şi birotică

Tehnicianul echipamente periferice şi birotică va fi capabil să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de supraveghere, monitorizare, punere în funcţiune, întreţinere, reparare a echipamentelor periferice şi de birotică, conform specificaţiilor, reglementărilor şi standardelor din domeniu.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate se numără:

 • Specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice;
 • Tehnician echipamente de calcul și rețele;
 • Operator în domeniul proiectării asistate pe calculator.

Calificarea profesională: Maistru construcţii navale

Calificarea oferă pregătirea teoretica şi practica necesară pentru a organiza, a coordona, monitoriza şi evalua activităţi de realizare a construcţiilor navale.

Una dintre ocupațiile ce pot fi practicate:

 • Maistru instalații navale

Calificarea profesională: Maistru la producerea metalelor neferoase

Calificarea asigură pregătirea teoretică şi practică necesară pentru a organiza, a coordona funcţionarea posturilor de lucru, a monitoriza procesul de elaborare și a asigura: aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare elaborării metalelor şi aliajelor neferoase, exploatarea corectă a mijloacelor de producţie, menţinerea acestora în stare de funcţionare, respectarea termenelor, a cantităţii şi a calităţii producţiei de laminate, a întocmi documente de urmărire a activităţilor.

Una dintre ocupațiile ce pot fi practicate:

 • Maistru metalurgie

Calificarea profesională: Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului

Calificarea Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului are rolul de a forma abilităţi de bază în domeniul analizelor de laborator.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate se numără:

 • Tehnician în protecția mediului (tehnician ecolog);
 • Tehnician în reconstrucție ecologică;
 • Tehnician pedolog;
 • Evaluator și auditor de mediu;
 • Responsabil de mediu;
 • Laborant apă potabilă.

Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Asitenții medicali generaliști oferă tratament, asistență și servicii de îngrijire pentru persoanele care au nevoie de îngrijire medicală ca urmare a efectelor îmbolnăvirii, rănirii, bolilor sau alte insuficiențe fizice ori mentale sau eventualelor riscuri asupra sănătății.

Una dintre ocupațiile ce pot fi practicate:

 • Asistent medical generalist

Calificarea profesională: Asistent medical de farmacie

Asistenții de farmacie efectuează diferite sarcini asociate cu eliberarea de produse medicamentoase sub îndrumarea unui farmacist sau a altui specialist in domeniul sănătății.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate se numără:

 • Asistent medical de farmacie;
 • Laborant farmacie.