ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL TEHNOLOGIC – nivelul 4 de calificare

 • Cum se organizează la nivelul județului Tulcea?
  • Cursuri de zi, cu durata de 4 ani
  • Cursuri seral, cu durata de 5 ani
 • Cine se poate înscrie?
  • În clasa a IX-a, curs de zi: absolvenții clasei a VIII-a cu vârsta sub 18 ani
  • În clasa a IX-a, curs seral: absolvenții clasei a VIII-a cu vârsta peste 18 ani
  • În clasa a XI-a, începând cu semestrul al doilea: absolvenții învățământului profesional/ ai ciclului inferior al liceului, prin programul „A doua șansă”
 • În ce constă pregătirea profesională?
  • Se studiază discipline/ module care asigură pregătirea teoretică pentru cultura generală și pentru cultura de specialitate
  • Se efectuează pregătire practică, derulată în cadrul unităților de învățământ și/sau la operatorii economici ori instituțiile publice partenere ale unitatății de învăţământ sau la organizaţii-gazdă din străinătate, în cadrul mobilităților dezvoltate prin programe ale Uniunii Europene
 • Care este finalitatea programului de formare?
  • Studiile învățământului liceal tehnologic se finalizează cu examenul național de bacalaureat
  • Absolvenții învățământului liceal, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificatul de calificare de nivel 4, conform Cadrului Naţional al Calificărilor și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass (participarea la examenul certificare a calificării profesionale nu este condiționată de promovarea examenului de bacalaureat)
 • Absolvenții învățământului liceal tehnologic pot opta pentru:
  • Ocuparea unui loc de muncă
  • Continuarea studiilor în învățământul postliceal opțiune valabilă independent de promovarea examenului de bacalaureat
  • Continuarea studiilor în învățământul universitar – opțiune valabilă pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat

Calificări profesionale școlarizate în județul Tulcea

Calificările profesionale sunt grupate pe Profiluri și Domenii de pregătire. Descrierea acestora este în concordanță cu prevederile Standardelor de pregătire profesională:

Profilul Resurse naturale și protecția mediului:

Calificarea profesională: Tehnician agronom

Elevii care urmează această calificare dobândesc cunoștințe tehnice de specialitate privind tehnologiile de cultivare a plantelor, abilități de planificare și organizare a producției și a muncii, de coordonare a activităților de control a calității lucrărilor și a produselor în ferme agricole.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnician agronom-cercetare;
 • Tehnician pedolog;
 • Gestionar depozit.

Calificarea profesională: Tehnician în agricultură

Pe parcursul anilor de studiu, elevii își formează competențe privind: planificarea, organizarea și efectuarea lucrărilor agricole necesare pentru creșterea și recoltarea diferitelor tipuri de culturi de câmp, pentru vânzarea sau livrarea către cumpărători sau organizații specializate și în piețe. Elevii vor dobândi cunoștințe tehnice și de specialitate privind tehnologiile de cultivare a plantelor, abilități de planificare și organizare a producției și a muncii, de coordonare a activităților, de control a calității lucrărilor și produselor în fermele agricole.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnician agronom-cercetare;
 • Tehnician pedolog;
 • Tehnician agronom și exploatare;
 • Gestionar depozit.

Calificarea profesională: Tehnician în agroturism

Calificarea Tehnician în agroturism presupune competențe, deprinderi și abilități necesare organizării și planificării în pensiunea turistică și agroturistică a serviciilor turistice specifice de bază și suplimentare pentru clienți, în funcție de cerințele acestora, întocmirea documentelor de evidență contabilă, aplicarea legislației în vigoare și a reglementărilor privind igiena, securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor. De asemenea, presupune promovarea produsului turistic și a specificului local, dezvoltare durabilă, coordonarea activităților de cultivare a plantelor și creștere a animalelor utilizând tehnologii mecanizate și utilizarea calculatorului în gestionarea informațiilor.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Administrator pensiune turistică;
 • Conducător de pensiune turistică (rurală, agroturistică, montană);

Calificarea profesională: Tehnician veterinar

Calificarea Tehnician veterinar asigură dobândirea deprinderilor, cunoștințelor și abilităților necesare creșterii și menținerii stării de sănătate a animalelor domestice, întocmirii documentelor de evidență economică, aplicării legislației privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, rezolvării problemelor specifice locului de muncă, dezvoltându-și capacitatea de a lua decizii, consolidându-și atitudini de corectitudine, respect, încredere în forțele proprii.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Asistent veterinar;
 • Agent veterinar;
 • Autopsier la ecarisaj;
 • Tehnician veterinar.

Calificarea profesională: Tehnician analize produse alimentare

Tehnicianul analize produse alimentare se ocupă de pregătirea reactivilor, execuția diferitelor analize de laborator (în industria alimentară, extractivă, industria fermentativă, industria de morărit, panificație și produse făinoase, industria prelucrării legumelor și fructelor), interpretarea rezultatelor, aplicarea și respectarea normelor de sănătate și siguranță în laborator.

Una dintre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți:

 • Tehnician laborant analize produse alimentare

Calificarea profesională: Tehnician în industria alimentară

Absolvenții execută sarcini privind tehnologia de fabricație, aplicarea și respectarea normelor de muncă, efectuează analize de laborator privind calitățile nutritive ale materiilor prime folosite și ale produselor finite și execută sarcini complexe care implică planificarea, organizarea, monitorizarea, controlul și înregistrarea datelor în cadrul proceselor tehnologice din industria alimentară.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnician în industria alimentară;
 • Tehnician în industria alimentară extractivă;
 • Tehnician în industria alimentară fermentativă;
 • Tehnician în industria cărnii, laptelui și conservelor;
 • Tehnician în morărit și panificație

Calificarea profesională: Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase

Calificarea Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase este o calificare de nivel 4 corespunzătoare domeniului de pregătire profesională Industria alimentară, prin care elevii vor dobândi abilităţi, cunoştinţe şi deprinderi care le vor permite să-şi găsească un loc de muncă, integrându-se în viaţa socială, să-şi deschidă propria afacere sau să-şi continue pregătirea la un nivel superior. Conform COR, Tehnicianul în morărit și panificaţie își desfăşoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupă de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare, aplicarea şi respectarea normelor de muncă, efectuează analize de laborator privind calităţile nutritive ale materiilor prime folosite şi ale produselor finite.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnician în industria alimentară;
 • Tehnician laborant analize produse alimentare;
 • Tehnician în morărit și panificaţie;

Calificarea profesională: Tehnician ecolog și protecția calității mediului

Elevii care urmează această calificare dobândesc competențe de conservare a biodiversității, de recoltare a probelor de apă, aer, sol și de efectuare a unor analize ale factorilor de mediu. Totodată, însușesc competențe de supraveghere și control a calității apei potabile și a apelor uzate, dar și a ecosistemelor antropizate, alături de competențe de gestionare a deșeurilor. Absolvenții își pot desfășura activitatea la diferiți agenți economici, în cadrul compartimentelor de protecția mediului, în agențiile de protecție a mediului, în diferite parcuri și zone protejate etc.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnician în protecția mediului (tehnician ecolog);
 • Auditor de mediu;
 • Monitor mediul înconjurător;
 • Responsabil de mediu;

Profilul Servicii:

Calificarea profesională: Tehnician în activități de comerț

Tehnicianul în activități de comerț este acea persoană care vinde/ cumpără pe piață, dezvoltă legături cu parteneri externi, este un bun negociator și este capabil să evalueze calitativ produsele sau serviciile pentru a putea justifica prețurile practicate. Obține competențe cheie necesare unei bune comunicări, competențe de utilizare a softurilor specifice și aplică tehnici de îmbunătățire a calității activității la locul de muncă.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Reprezentant comercial;
 • Agent de vânzări;
 • Agent comercial;
 • Mercantizor;
 • Agent vânzări standarde și produse conexe;
 • Agent reclamă publicitară;
 • Agent servicii client;
 • Operator de interviu;
 • Operator vânzări prin telefon;
 • Șef raion/ adjunct mărfuri alimentare/ nealimentare;
 • Supraveghetori în magazine;
 • Asistenți vânzări în magazine;
 • Vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă.

Calificarea profesională: Tehnician în activități economice

Tehnician în activități economice este o calificare ce îmbină activități complexe, caracterizate prin interdisciplinaritate. Elevii care urmează această calificare analizează și valorifică oportunitățile mediului economic, promovează misiunea și valorile firmei, întocmesc, utilizează și analizează documente și informații financiar – contabile, înregistrează evenimente și tranzacții din activitatea economică utilizând programe informatice de contabilitate. Totodată, își dezvoltă competențe cheie ce vizează asumarea inițiativei și dezvoltarea antreprenoriatului, interculturalitatea, competențe digitale, civice și sociale.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Agent de schimb;
 • Calculator devize;
 • Contabil;
 • Planificator;
 • Revizor gestiune;
 • Contabil bugetar;
 • Referent;
 • Referent statistician;
 • Statistician;
 • Agent de asigurare;
 • Operator ghișeu birouri de schimb;
 • Referent operații între sedii;
 • Referent casier;
 • Amanetar;
 • Agent fiscal;
 • Calculator preț cost;
 • Funcționar economic;
 • Operator devize;
 • Pontator;
 • Administrator financiar;
 • Facturist.

Calificarea profesională: Tehnician în administrație

Tehnician în administraţie este o calificare care se referă la executarea de sarcini care implică planificarea, organizarea, monitorizarea, controlul şi înregistrarea evenimentelor din administraţia publică. Tehnicianul în administraţia publică are în vedere realizarea următoarelor obiective: utilizarea echipamentelor birotice şi a softurilor specifice în activitatea de secretariat şi de contabilitate, redactarea, primirea, trierea şi transmiterea corespondenţei, organizarea întâlnirilor/şedinţelor de lucru, desfăşurarea activităţilor specifice relaţiilor publice şi de protocol, activitatea de documentare (culegerea, selectarea, difuzarea şi clasarea documentaţiei/informaţiilor), aplicarea legislaţiei referitoare la funcţionarul public şi administraţia publică, integrarea în cultura organizaţiei şi în viaţa profesională.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Contabil bugetar;
 • Secretar economic (studii medii);
 • Referent;
 • Secretar administrativ;
 • Secretar asistent director;
 • Asistent manager;
 • Asistent de cabinet;
 • Funcţionar administrativ;
 • Secretar;
 • Funcţionar ghişeu servicii publice;
 • Funcționar documentare;
 • Funcționar informații clienți.

Calificarea profesională: Tehnician în hotelărie

Practicantul unei astfel de ocupații înregistrează clienți, repartizează spații de cazare, furnizează informații cu privire la serviciile hoteliere, face rezervări de spații de cazare, ține evidența spațiilor de cazare, eliberează documentele de plată clienților și încasează plățile. Poate face parte și din personalul de supraveghere, în acest sens organizând și supraveghind activitățile personalului din subordine în scopul de a menține curate și ordonate interioarele, mobilierul și alte facilități din aceste unități. Administratorii din gospodăriile individuale (pensiunile turistice) organizează, supraveghează și execută activități de menaj în gospodării private, cu sau fără sprijinul personalului din subordine.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Recepționer de hotel;
 • Lucrător concierge;
 • Șef de recepție hotel;
 • Lucrător concierge;
 • Responsabil cazare;
 • Guvernantă de hotel/ etaj;
 • Administrator pensiune turistică.

Calificarea profesională: Tehnician în gastronomie

Tehnicianul în gastronomie supraveghează şi coordonează desfăşurarea activităţii din bucătărie. Alături de activităţile specifice, Tehnicianul în gastronomie valorifică competenţele cheie de comunicare atât cu persoanele cu care intră în contact cât şi în cadrul echipei de lucru, competenţele de utilizare a softurilor specifice şi nu în ultimul rând va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă, de lucru în echipă şi de dezvoltare durabilă.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnolog alimentatie publică;
 • Inspector calitate producţie culinară;
 • Bucătar șef;

Calificarea profesională: Tehnician în turism

Tehnicianul în turism promovează şi vinde programe şi servicii turistice, planifică şi organizează servicii turistice pentru clienţi, comunică informaţii necesare clienţilor despre serviciile cazare, masă, transport, agrement, acces la atracţiile din zonă, rezolvă prompt solicitările şi reclamaţiile, în măsura competenţei lor, oferă explicaţii privind contractul cadru şi clauzele contractuale. Asistă turiştii care au aderat la oferta furnizorilor de servicii turistice, contribuie la asigurarea serviciilor contractate, întreţin un dialog permanent cu turiştii şi acţionează pentru îmbunătăţirea programelor turistice pe care le derulează/ organizează.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Agent de turism;
 • Agent de turism tour-operator;
 • Agent de transport turistic intern;
 • Agent de asistenţă turistică;
 • Organizator activitate turism (studii medii).

Profilul Tehnic:

Calificarea profesională: Tehnician desenator pentru construcții și instalații

Tehnicianul desenator pentru construcții și instalații realizează măsurători, schițe, desene tehnice la scară pe baza schițelor, măsurătorilor și a altor date. Realizează calcule pe baza schițelor, măsurătorilor și a desenelor tehnice la scară în scopul întocmirii documentației tehnico-economice.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnician proiectant în construcții;
 • Desenator tehnic.

Calificarea profesională: Tehnician instalator pentru construcții

Tehnicianul instalator pentru construcții efectuează, pe teren și în laboratoare, încercări asupra materialelor de instalații; contribuie tehnic la activitatea de execuție a instalațiilor aferente clădirilor de locuit și nu numai, evaluează lucrări și pregătește meseriași; reprezintă arhitecții, proiectanții și inginerii instalatori pe șantierele de construcții, pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificațiile din planuri și schițe, precum și pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie, potrivit planurilor și schițelor pe care le primesc, la estimarea detaliată a cantităților și costurilor de materiale precum și a forței de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreținerea și reparațiile utilajelor, asigură calitatea lucrărilor de instalații (gaze, termice, sanitare, ventilare, climatizare).

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnician instalații în construcții;
 • Tehnician proiectant în construcții;

Calificarea profesională: Tehnician în construcții și lucrări publice

Practicantul unei astfel de ocupații contribuie tehnic la activitatea de construcție a locuințelor și altor lucrări publice, evaluare lucrări. Reprezintă arhitecții și inginerii pe șantierele de construcții pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificațiile din planuri și schițe, precum și pentru respectarea normelor de consum a materialelor. Contribuie potrivit planurilor și schițelor pe care le primesc, la estimarea detaliată a cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor. Organizează întreținerea și reparațiile utilajelor. Se ocupă în principal cu planificarea și raportarea activității de la punctul de lucru, organizarea condițiilor de desfășurare a activității formațiilor de lucru, supravegherea activităților de la punctul de lucru, gestiunea stocurilor de resurse materiale, coordonarea formării profesionale și gestionării performanțelor echipei, coordonarea aplicării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea muncii (SSM) și în domeniul situațiilor de urgență, coordonarea aplicării normelor de protecție a mediului, coordonarea asigurării calității lucrărilor de executare, coordonarea întreținerii echipamentelor de lucru.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnician constructor;
 • Tehnician hidroameliorații;
 • Tehnician hidrotehnic;
 • Tehnician proiectant în construcții.

Calificarea profesională: Tehnician în instalații electrice

Această calificare asigură formarea unor competenţe tehnice generale, specifice domeniului tehnic şi a competenţelor cheie necesare inserţiei pe piaţa muncii. Competenţele tehnice specializate permit absolvenţilor să realizeze lucrări de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor electrice de joasă tensiune, să asigure partea de dimensionare a proiectelor de instalaţii electrice şi să exploateze aceste instalaţii. Cunoştinţele dobândite permit şi desfăşurarea de activităţi specifice staţiilor şi posturilor de transformare aparţinând sistemului de transport şi distribuţie a energiei electrice..

Una dintre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți:

 • Tehnician energetician/electrician

Calificarea profesională: Tehnician electromecanic

Tehnicienii electromecanici vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțiune, intreținere și reparare a instalațiilor electromecanice. Testează prototipurile, concep și realizează scheme de montaj ale instalațiilor, contribuie la estimarea cantităților și costurilor materiale, la estimarea forței de muncă necesară. Asigură controlul tehnic al instalațiilor, întreține sistemele electromecanice în vederea funcționării specificației și reglementarilor.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnician electromecanic;
 • Tehnician energetician/electrician;
 • Tehnician mentenanță, electromecanică-automatică, echipamente industriale;
 • Tehnician mașini si utilaje;
 • Mașinist la instalații de turbine hidraulice.

Calificarea profesională: Tehnician electronist

Tehnicianul electronist își desfășoară activitatea în unități de producție, pe linii de asamblare a echipamentelor electronice, în unități economice care produc montaje/ subansamble/ echipamente electronice și în unități economice specializate în întreținerea și depanarea mașinilor automate și/sau linii automate de fabricație. Tehnicianul electronist realizează operații complexe ce presupun o pregătire profesională foarte bună dar și calități manageriale pentru a conduce formații de lucru de diferite nivele, asigură funcționarea normală a componentelor și echipamentelor electronice, monitorizează procese tehnologice la mașini automate și asigură funcționarea la parametrii proiectați a sistemelor de reglare automată. În cadrul unităților de producție, tehnicianul trebuie să cunoască, să monteze, să exploateze, să revizuiască echipamentele dar și să remedieze defecțiunile electronice, electrice și mecanice la tipurile de rețele aflate în responsabilitate. De asemenea, tehnicianul execută măsuratorile specifice produselor realizate, măsuratori necesare înlăturării deranjamentelor complexe și efectuării reglajelor corespunzătoare.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnician electronică;
 • Tehnician proiectant electronică;
 • Operator emisie-recepţie;
 • Operator radio-radioficare;
 • Tehnician radioelectronist;
 • Tehnician CATV;
 • Tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces;
 • Tehnician de echipamente TV;
 • Radioelectronist staţii de emisie radio-TV;
 • Tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet;
 • Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
 • Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor.

Calificarea profesională: Tehnician în automatizări

Tehnicienii în automatizări sunt capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, utilizare, întreţinere şi reparare a sistemelor de automatizare. Tehnicienii în automatizări testează prototipurile, concep şi realizează scheme de automatizare, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de automatizare în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor date.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnician mentenanţă electromecanică – automatică echipamente industriale;
 • Operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor;
 • Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane;
 • Operatori dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control;
 • Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
 • Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor.

Calificarea profesională: Tehnician designer vestimentar

Tehnicianul designer vestimentar realizează schiţe ale produselor vestimentare, construieşte tipare şi şabloane, croieşte şi confecţionează produsul etalon. El poate, de asemenea, să planifice şi să organizeze producţia, activitatea de sănătatea și securitatea muncii (SSM) şi pe cea de asigurare a calităţii în fabricile de confecţii.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor;
 • Tehnician proiectant textile, pielărie;
 • Laborant în industriile textilă, pielărie;
 • Tăietor confecții;
 • Șef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte.

Calificarea profesională: Tehnician în industria textilă

Tehnicianul în industrie textilă se ocupă de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a firelor, țesăturilor, tricotajelor și produselor vestimentare. De asemenea, poate să urmărească respectarea calității materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite, aplicarea normelor de sănătate și securitate a muncii (NSSM), aplicarea normelor de muncă și alte sarcini privind organizarea muncii.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor;
 • Tehnician în industria textilă;
 • TTehnician proiectant textile, pielărie;
 • Laborant în industriile textilă, pielărie;
 • Tăietor confecții;
 • Șef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte.

Calificarea profesională: Tehnician proiectant CAD

Tehnicianul proiectant CAD îndeplinește sarcini cu caracter tehnic de proiectare, desenare, verificare, exploatare şi punere în execuţie a desenelor specifice domeniului tehnic. Testează programele, concep şi realizează scheme ale componentelor tehnice în domeniu, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al desenelor, corectează şi întreţine bibliotecile de programe aplicative în concordanţă cu specificaţiile şi reglementările în vigoare.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnician proiectant mecanic;
 • Tehnician mecanic;
 • Tehnician prelucrări mecanice;
 • Tehnician proiectant.

Calificarea profesională: Tehnician mecatronist

Absolvenții nivelului patru, liceu tehnologic, calificarea Tehnician mecatronist, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțiune, întreținere, exploatare și reparare a sistemelor mecatronice. Testează prototipurile, concep și realizează scheme de montaj ale echipamentelor mecatronice, contribuie la estimarea cantităților și costurilor materiale, la estimarea forței de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al instalațiilor, întreține sistemele mecatronice în vederea funcționării conform specificațiilor și reglementărilor.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnician mecanic ;
 • Tehnician mașini și utilaje;
 • Tehnician mentenanță mecanică echipamente industriale;

Calificarea profesională: Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

Calificarea asigură absolventului cunoștințele teoretice și practice necesare realizării operațiilor de analiză, planificare, organizare , coordonare și control al lucrărilor de întreținere și reparații specifice domeniului mecanic. Tehnicienii mecanici în întreținere și reparații îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în activitatea de construcții mașini: concepție, construcție, montaj, utilizare, întreținere și reparații mașini, motoare și instalații mecanice; asigură funcționarea mașinilor, motoarelor și instalațiilor mecanice și a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor; asamblează mașini, motoare și instalații mecanice, potrivit schemelor stabilite.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Tehnician mașini și utilaje;
 • Tehnician mecanic;
 • Tehnician mentenanță mecanică echipamente industriale;