Calificarea profesională constă în pregătirea prin care se dobândesc competenţe necesare desfășurării de activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii.

Dobândirea unei calificări profesionale se atestă prin certificatul de calificare profesională.

Cadrul naţional al calificărilor din România (CNC), în concordanță cu cel european (EQF), stabileşte 8 niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul de educaţie  şi formare profesională.

Învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv dual, se organizează pentru dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe necesare ocupării unui loc de muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 5.

Prin promovarea examenului de certificare a calificării profesionale, absolvenții obțin certificatul de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass, corespunzător nivelului de calificare dobândit.

Nivelul 3 de calificare profesională poate fi dobândit de:

  • absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani
  • absolvenții învățământului profesional în sistem dual
  • absolvenții ciclului inferior al liceului care au urmat Stagiile de pregătire practică de 720 ore (program adresat în special absolvenților programului „A doua șansă”)

Nivelul 4 de calificare profesională poate fi dobândit de:

  • absolvenții învățământului liceal, curs de zi sau seral

Nivelul 5 de calificare profesională poate fi dobândit de:

  • absolvenții învățământului postliceal (școală postliceală/ școală de maiștri)