Calificări învățământ profesional

INVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL – nivelul 3 de calificare

 • Cine se poate înscrie?
  • Absolvenții clasei a VIII-a
 • Care este durata programului?
  • 3 ani
 • În ce constă pregătirea profesională?
  • Se studiază discipline de cultură generală şi module pentru pregătirea de specialitate specifice calificării profesionale
  • Pregătirea teoretică se realizează în cadrul școlii, iar pregătirea practică – la operatorul economic sau în atelierele unității de învățământ, după cum urmează:

– în clasa a IX-a 20% pregătire practică și 80% teoretică

– în clasa a X-a 60% pregătire practică și 40% teoretică

– în clasa a XI-a 70% pregătire practică și 30% teoretică

Calificări profesionale școlarizate în județul Tulcea

Calificările profesionale sunt grupate în Domenii de pregătire. Descrierea acestora este în concordanță cu prevederile Standardelor de pregătire profesională:

Calificarea profesională: Agricultor culturi de câmp

Agricultorii culturi de câmp sunt lucrători calificați în culturi de câmp vegetale care organizează și efectuează activități pentru cultivarea și recoltarea unor culturi de câmp și pentru vânzarea sau livrarea către cumpărători sau organizații specializate și piețe.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Agricultor;
 • Lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură;
 • Agricultor în culturi vegetale și crescător de animale;

Calificarea profesională: Horticultor

Calificarea Horticultor oferă o pregătire în domeniul Horticultură care să permită celui instruit aplicarea cunoștințelor dobândite prin orele de instruire teoretică la executarea practică manual sau mecanizat, a unor lucrări în culturile horticole. Horticultorii sunt lucrători calificați în agricultură, orientați către piață, care planifică, organizează și efectuează lucrări agricole necesare pentru cultivarea și recoltarea plantelor horticole (legume, pomi fructiferi, flori, viță de vie, plante decorative).

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Lucrător în gospodăria agroturistică;
 • Grădinar;
 • Agricultor pentru culturi de câmp ecologice;
 • Ciupercar;
 • Florar decorator;
 • Peisagist floricultor;
 • Pomicultor;
 • Viticultor.

Calificarea profesională: Lucrător în agroturism

Calificarea Lucrător în agroturism presupune dobândirea deprinderilor, cunoștințelor și abilităților necesare desfășurării în cadrul pensiunilor turistice rurale și agroturistice a activității de cazare, alimentație, agrement și suplimentare, precum și a activităților specifice cultivării plantelor, creșterii animalelor, valorificării produselor și serviciilor, aplicând legislația și reglementările privind igiena, securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Lucrător pensiune turistică;
 • Agricultor în culturi vegetale și crescător de animale.

Calificarea profesională: Comerciant-vânzător

Comerciant-vânzătorul oferă clienților marfa solicitată și întocmește formele de vânzare. Primește marfa de la furnizori și o aranjează în magazin/ raion într-un mod comercial, se asigură că marfa este accesibilă clienților și oferă acestora informațiile necesare despre produse. Realizează documentele de primire / înregistrare a mărfii, are abilități și cunoștințe privind efectuarea operațiilor din magazin, utilizarea și gestionarea bazei de date de la magazin/depozit, realizarea operațiilor din depozit, constituirea ofertei de mărfuri, organizarea activității comerciale, asigurarea calității, protecția consumatorului, calcule economice specifice aprovizionării și distribuției mărfurilor, comunicarea profesională, recepția mărfurilor, tehnici promoționale la locul de vânzare, etalarea mărfurilor, vânzarea mărfurilor, depozitarea / păstrarea mărfurilor, sortarea, depozitarea și pregătirea mărfurilor pentru distribuție, administrarea ambalajelor și mărfurilor, aprovizionarea cu mărfuri a magazinului.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Vânzător;
 • Lucrător comercial;
 • Vânzător de produse naturiste;
 • Vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă.

Calificarea profesională: Instalator instalaţii tehnico – sanitare şi de gaze

Instalatorul instalații tehnico-sanitare și de gaze măsoară, taie, pozează, îmbină conducte, realizează treceri prin ziduri și planșee pentru conducte, montează conducte, utilaje, aparate de utilizare, accesorii, pune în funcțiune instalații pentru sisteme de apă, gaz, drenaj, sisteme de canalizare și echipamente hidraulice și pneumatice pe baza interpretării planurilor specifice proceselor de execuție, înlocuiește, repară conductele, îmbinările și garniturile acestora, diagnostichează și remediază defecțiunile constatate la toate tipurile de instalații și utilaje/aparate de utilizare folosite pentru alimentarea cu apă, canalizare, ridicare a presiunii apei, stingere incendii, gaze naturale și efectuează lucrări de întreținere a acestora, în condiții de siguranță, de calitate și de protecție a mediului conform legislației în vigoare.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Instalator instalații tehnico – sanitare și de gaze;
 • Instalator apă canal;
 • Operator circuite rețea apă;
 • Operator sudare țevi și fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD.

Calificarea profesională: Electrician exploatare joasă tensiune

Această calificare asigură dobândirea de deprinderi și abilități care permit punerea în funcțiune, exploatarea, întreținerea și repararea aparatelor și mașinilor electrice din instalațiile electrice de joasă tensiune, aplicând legislația și reglementările privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor, asumându-și responsabilitățile și rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-și capacitatea de a lua decizii și de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-și atitudini de corectitudine, respect, încredere în forțele proprii, satisfacție pentru lucrul bine făcut.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Electrician iluminare scenă;
 • Electrician iluminare filmare;
 • Electrician montare și reparații aparataj electric de protecție, relee, automatizare;
 • Montator/ reglor/ depanator de aparataj electric;
 • Montator, reglor și depanator pentru aparate de măsură electrice și relee;
 • Electrician protecție relee, automatizări și măsurători electrice;
 • Electrician de întreținere și reparații;
 • Electrician montator de instalații automatizate;
 • Electrician montator de instalații electrice la mijloace de transport;
 • Electrician rural;
 • Electrician pentru utilizarea energiei electrice.

Calificarea profesională: Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist

Calificarea Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist oferă pregătirea de specialitate necesară pentru realizarea lucrărilor de frizerie, coafură, manichiură și pedichiură. De asemenea, calificarea oferă pregătirea necesară pentru realizarea unor activităţi conexe lucrărilor de estetică, cum ar fi: organizarea locului de muncă, programarea clienţilor, consilierea acestora, aprovizionarea locului de muncă etc.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Frizer;
 • Coafor;
 • Manichiurist;
 • Pedichiurist;
 • Stilist – protezist de unghii.

Calificarea profesională: Brutar – patiser -preparator produse făinoase

Lucrătorii cu această calificare își desfășoară activitatea în unitățile de panificație, patiserie și de fabricare a produselor făinoase specializate în realizarea diferitelor tipuri de produse de panificație, de patiserie și de produse făinoase la un nivel de calitate și siguranță care să asigure protecția vieții și sănătății consumatorilor.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Brutar;
 • Cofetar;
 • Patiser;
 • Operator la fabricarea produselor congelate de patiserie și panificație;
 • Operator la fabricarea produselor făinoase;
 • Operator la fabricarea biscuiților;
 • Preparator napolitane;
 • Mașinist la mașini de ambalat;
 • Operator la mașina de etichetat.

Calificarea profesională: Preparator produse din carne și pește

Această calificare asigură absolventului cunoștințele teoretice și practice necesare desfășurării activității de producție privind prelucrarea cărnii în vederea consumului și fabricarea produselor din carne și pește în spații special amenajate.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Carmangier;
 • Măcelar;
 • Ciontolitor tranșator carne;
 • Sterilizator;
 • Lucrător în prelucrarea peștelui;
 • Afumător carne;
 • Operator la prepararea conservelor din carne, pește și în amestec legume și pește;
 • Operator la valorificarea subproduselor de abator;
 • Operator la fabricarea mezelurilor;
 • Mățar;
 • Mașinist la mașinile de ambalat;
 • Operator la mașinile etichetat.

Calificarea profesională: Confecţioner produse textile

Lucrătorii cu această calificare realizează operații de pregătire a materialelor textile pentru confecționare, operații de coasere la diferite tipuri de mașini de cusut, călcare, finisare și ambalare. Confecționerul produse textile asigură prelucrarea și asamblarea semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic până la obținerea produsului finit.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Operator confecționer industrial îmbrăcăminte din țesături, tricotaje, materiale sintetice;
 • Pregătitor lansator confecții;
 • Șpănuitor confecții;
 • Tăietor confecții;
 • Confecționer asamblor articole din textile.

Calificarea profesională: Lăcătuş mecanic prestări servicii

Lăcătușul mecanic prestări servicii confecționează produse de artizanat și de uz casnic, întreține și repară accesoriile și bunurile gospodărești. Elevii care urmează această calificare dobândesc competențe privind realizarea schiței unei piese mecanice în vederea executării ei, realizarea pieselor prin operații de lăcătușărie generală, măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale, realizarea asamblărilor mecanice, prelucrări mecanice etc.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Lăcătuș mecanic;
 • Lăcătuș-montator;
 • Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale;
 • Lăcătuș SDV;

Calificarea profesională: Mecanic agricol

Mecanicul agricol este capabil să execute operații de întreținere și reparare a tractoarelor și mașinilor agricole și să execute lucrări ale solului. Elevii care urmează această calificare dobândesc competențe privind realizarea de piese prin operații de lăcătușărie generală, realizarea de asamblări mecanice, executarea reparațiilor curente și a operațiilor de întreținere a mașinilor, utilajelor și instalațiilor agricole, utilizarea mașinilor, instalațiilor și utilajelor pentru executarea lucrărilor agricole, conducerea tractorului și a automobilului.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Mecanic agricol/ Mecanic de exploatare în cultura mare;
 • Ungător-gresor;
 • Mecanic mașini agricole;
 • Tractorist;
 • Combiner agricol.

Calificarea profesională: Mecanic auto

Absolvenţii calificării profesionale Mecanic auto vor dobândi o serie de cunoștinţe, abilităţi și atitudini care le vor permite să realizeze operaţii (cu grad redus de complexitate) de întreţinere, reparare și verificare a stării de funcţionare a autovehiculelor: montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice, realizarea desenului tehnic pentru organe de mașini, realizarea asamblărilor mecanice Totodată, absolvenţii vor acumula cunoștinţe specifice și își vor forma abilităţile necesare conducerii în siguranţă a automobilului în interiorul unităților de reparații auto precum și pe drumurile publice.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Mecanic auto;
 • Operator pregătire încercări vehicule;
 • Operator standuri încercări;
 • Electromecanic auto;
 • Motorist;
 • Ungător-gresor;

Calificarea profesională: Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie

Calificarea Mecanic utilaje și instalații în industrie asigură absolventului competențe specifice activităților de mentenanță a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor, asigurând dobândirea de abilități, cunoștințe și deprinderi pentru a executa lucrări de montare, punere în funcțiune, revizie, întreținere și reparare a mașinilor, utilajelor și echipamentelor industriale.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Mecanic întreținere și reparații mașini de cusut industriale;
 • Mecanic mașini agricole;
 • Mecanic utilaj;
 • Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale;
 • Lăcătuș-montator;
 • Ungător-gresor;
 • Mecanic montator instalații cu cablu în silvicultură și exploatări forestiere;
 • Lăcătuș montator pentru utilaje industriale de construcții și agricole;
 • Pregătitor și montator utilaje tehnologice;
 • Montator subansamble.

Calificarea profesională: Bucătar

Bucătarii realizează preparate culinare după diferite reţete care să satisfacă exigenţele consumatorilor. Se ocupă de pregătirea produselor alimentare pentru gătit. Măsoară cantităţile necesare, le amestecă progresiv conform reţetei, le pune la dospit, fermentat, copt sau fiert. După ce preparatele culinare au fost pregătite, se ocupă de împărţirea lor în porţii.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Bucătar;
 • Pizzar.

Calificarea profesională: Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

Chelnerii (ospătarii) servesc produse alimentare și băuturi în locuri comerciale de luat masa și băut, cluburi, instituții și cantine, la bordul navelor și în trenurile de călători. Ospătarii sunt încadrați în grupa 5 Lucrători în domeniul serviciilor, acești oferind servicii personale, de furnizare de alimente, prezintă și vând bunuri cu ridicata sau cu amănuntul în magazine sau unități similare precum și la tarabe și în piețe.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Ajutor de ospătar;
 • Ospătar (Chelner);
 • Somelier;
 • Barman;
 • Barman preparator.

Calificarea profesională: Lucrător hotelier

Practicantul unei astfel de ocupații efectuează și întreține zilnic curățenia în camere, holuri, camere de recepție, săli de conferințe etc. în vederea respectării standardelor de igienă și sănătate. Elevii dobândesc competențe privind: etica și comunicarea profesională, organizarea activității în unitățile de primire turistică, realizarea proceselor de bază în alimentație, întreținerea spațiilor hoteliere, aplicarea conceptelor de bază ale contabilității, realizarea ofertei de produse și servicii turistice.

Printre ocupațiile ce pot fi practicate de absolvenți se numără:

 • Dispecer pentru servire în cameră (hotel);
 • Cameristă hotel;
 • Valet;
 • Lucrător concierge;
 • Cabanier.