Îmbunătățirea permanentă a corelației dintre oferta de școlarizare și tendințele de dezvoltare socio-economică, concretizate în parametri ai cererii pe piața muncii, impune conceperea și implementarea de planuri de acțiune care, pe baza analizei sub diverse aspecte a contextului și a factorilor de influență, să stabilească proirități, ținte și acțiuni pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic ca răspuns la nevoile identificate.

Planul Regional de Acțiune pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (PRAI) este un document de planificare strategică realizat la nivelul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, pentru fiecare regiune de dezvoltare a țării noastre.

În vederea elaborării planului de acțiune, se analizează o serie de documente strategice cu relevanță în dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, printre care: Planul Național de Dezvoltare, Strategia Națională de Dezvoltare a Resurselor Umane, Planurile de Dezvoltare Regională, Strategiile și planurile de acțiune privind Educația și Formarea Profesională, Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă etc.

Informațiile regăsite în cadrul acestui document oferă, pe de o parte, cadrul de referință pentru realizarea planurilor de acțiune de la nivel județean și local (PLAI, PAS), iar pe de altă parte,  reprezintă o sursă de documentare pentru redactarea acestor planuri.

Implementarea PRAI este monitorizată de către membrii Consorțiului regional constituit la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, rezultatele acestui proces fiind utilizate pentru elaborarea raportului de evaluare a stadiului de implementare a PRAI.

PRAI Regiunea de Sud-Est

Documentul de planificare strategică elaborat la nivel județean este Planul Local de Acțiune pentru Învățământului Profesional și Tehnic (PLAI). Scopul acestuia constă, pe de o parte, în stabilirea măsurilor integrate de educație și formare profesională, iar pe de altă parte, în îmbunătățirea corelării ofertei învățământului profesional și tehnic cu nevoile de dezvoltare economico – socială identificate la nivelul județului.

Printre cele mai importante roluri ale PLAI se enumeră:

  • permite analiza în profunzime a contextului județean, din perspectiva situației existente și a evoluției indicatorilor demografici, economici și specifici pieței muncii, în raport cu contextul regional;
  • stabilirea priorităților, țintelor și acțiunilor la nivel județean pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, în concordanță cu specificul aspectelor identificate;
  • furnizarea cadrului general pentru elaborarea planurilor strategice la nivelul fiecărei unități de învățământ profesional și tehnic din județ.

Planul local de acțiune se elaborează și se actualizează de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social constituit la nivelul fiecărui județ și se aprobă de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar.

PLAI Tulcea 2019-2025

La nivelul fiecărei unități de învățământ profesional și tehnic este elaborat Planul de Acțiune al Școlii (PAS), în scopul racordării ofertei de școlarizare la cererea de pe piața muncii, la nivel local, precum și pentru asigurarea unui cadru pentru implementarea sistemului de asigurare a calității.

Conceperea acestui document strategic pornește de la definirea imaginii dorite a școlii, concretizată într-o viziune a proiecției sale în viitor și continuă cu analizarea mediului intern și extern în funcție de care se stabilesc ținte și obiective pe termen lung, în termeni măsurabili.

Sub aspectul conținutului, planul de acțiune al școlii acoperă toate activitățile unității de învățământ, dintre acestea evidențiindu-se:

  • programele de formare oferite beneficiarilor învățământului profesional și tehnic pentru toate nivelurile școlarizate;
  • informații despre școală și calificări profesionale cuprinse în ofertă;
  • parteneriatele derulate în vederea asigurării unei formări profesionale de calitate;
  • activitățile de orientare și consiliere școlară și profesională desfășurate;
  • serviciile puse la dispoziția beneficiarilor educației, și cele furnizate comunității.

Implementarea PAS este evaluată și monitorizată permanent, atât la nivel intern, cât și din exterior, de către  membri ai Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social. Aceste acțiuni fac posibilă ajustarea planului în funcție de noile condiții contextuale, astfel încât să se asigure atingerea țintelor fixate.

PAS 2023-2024 Unități ÎPT, jud. Tulcea