• Tema: „Integrarea în procesul instructiv a reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a și a X-a, în corelație cu Standardele de pregătire profesională”
 • Data: 3 noiembrie 2022
 • Locul de desfășurare: online
 • Au fost prezentate Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a și a X-a sub aspectul structurii și cu detalierea unor exemple de activități de învățare, evaluare și teste inițiale, realizate de către cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „Brad Segal” Tulcea, în calitate de autori. S-a pus accent pe importanța utilizării la clasă a acestor colecții de resurse foarte bine elaborate.
 • Un cadru didactic de la Liceul „Dimitrie Cantemir” Babadag a prezentat un material sinteză privind Standardele de pregătire profesională și a explicat, pe baza SPP pentru învățământ profesional, domeniul mecanică, rolul fiecărei secțiuni și modalitatea în care trebuie analizat și aplicat în activitatea didactică. S-a evidențiat necesitatea consultării permanente a SPP, inclusiv cu ocazia elaborării CDL-urilor.

Semestrul I

 • Discipline din aria curriculară „Tehnologii”:
  • Tema: „Integrarea în procesul instructiv la disciplinele tehnologice a reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a”
  • Data: 25.11.2021
  • Locul de desfășurare: online
  • A fost prezentat materialul realizat de unul din cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea, referitor la aplicarea testării inițiale la clasa a IX-a prin integrarea modelelor propuse în reperele metodologice puse la dispoziție de Ministerul Educației. În prima parte a materialului a fost relevat rolul testării inițiale, în continuare fiind expus testul aplicat la clasa a IX-a, învățământ liceal, domeniul de pregătire Electronică automatizări, modulul Electrotehnică și măsurări tehnice, ales dintre modelele propuse, însoțit de matricea de specificații și baremul de corectare. Au fost prezentate rezultatele obținute și interpretarea acestora. În partea finală a materialului a fost descrisă, sub aceleași aspecte, aplicarea unui test de evaluare axat pe aceleași competențe, dezvoltate pe baza noilor conținuturi. În final, a fost analizată situația comparativă a rezultatelor obținute, urmărindu-se progresul obținut de fiecare elev și la nivel de clasă.
  • Un cadru didactic de la Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea a expus sub forma unei prezentări PPT, desfășurarea unei activități practice, față în față, la clasa a IX-a, domeniul de pregătire Turism și alimentație, modulul Structuri de primire turistică. A fost aplicată metoda cubului, tema abordată fiind „Caracteristicile unităților de alimentație”. Elevii au fost împărțiți pe 6 grupe, corespunzătoare celor 6 fețe ale cubului, fiecare dintre acestea primind sarcini construite pe baza nivelurilor cognitive specifice taxonomiei propuse de Benjamin Bloom. La finalul lecției, fiecare grupă a expus rezultatele activității, evaluarea realizându-se conform baremului stabilit.
 • Disciplina Educație tehnologică și aplicații practice:
  • Tema: „Repere în dezvoltarea curriculumului la decizia școlii”
  • Data: 24.11.2021
  • Locul de desfășurare: online
  • Au fost discutate principalele prevederi cuprinse în Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii (CDȘ), aprobată prin Ordinul M.E. nr. 3238/5.02.2021, cu accent pe definirea CDȘ, numărul de ore ce poate fi alocat în funcție de prevederile planurilor-cadru, tipurile de opționale, etapele de construire a ofertei educaționale, insistându-se pe analiza riguroasă a nevoilor de formare identificate prin consultarea elevilor, părinților și comunității locale. Cadre didactice care predau disciplina Educație tehnologică și aplicații practice la Școala Gimnazială „Ioan Nenițescu” Tulcea, respectiv la Școala Gimnazială „Nifon Bălășescu” Tulcea au prezentat programele CDȘ construite și au oferit detalii privind implementarea acestora în anul curent școlar.

Semestrul II

 • Tema: „Formarea și dezvoltarea competențelor tehnologice în gimnaziu și învățământul profesional și tehnic pentru integrarea cu succes în viața socio-economică”
 • Data: 14.05.2022
 • Locul de desfășurare: Liceul Tehnologic Topolog
 • Participă cadre didactice din județul Tulcea care predau discipline din aria curriculare „Tehnologii” și ETAP

Semestrul I

 • Discipline din aria curriculară „Tehnologii”:
  • Tema: „Derularea instruirii practice în contextul pandemic ce caracterizează anul școlar 2020-2021”
  • Data: 5.11.2020
  • Locul de desfășurare: online
  • Au fost prezentate documentele de proiectare și planificare pentru activitatea de pregătire practică la diverse module din planurile cadru pentru clasa a IX-a, a X-a și a XI-a învățământ profesional. Maiștrii instructori de la Școala Profesională „Danubius” Tulcea au prezentat, cu ajutorul unor materiale digitale, modalitatea în care se derulează pregătirea practică a elevilor de la cele două calificări școlarizate la unitatea de învățământ – frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, respectiv comerciant-vânzător – evidențiind activitatea desfășurată la operatorii economici parteneri și în atelierele școlii, precum și mijloacele și instrumentele de predare – învățare – evaluare utilizate, cu exemplificări privind evaluarea efectuată în comun de către tutori și maiștrii instructori. Un cadru didactic de la Liceul Tehnologic Măcin a descris colaborarea cu un operator economic din domeniul construcțiilor, concretizată în asigurarea de materii prime și materiale, demonstrații efectuate de specialiști din cadrul firmei, organizarea de competiții și realizarea CDL-ului pentru stagiile de pregătire practică. Au avut loc discuții cu toți participanții referitoare la eventualele probleme întâmpinate și s-au făcut propuneri privind modalitatea de efectuare a instruirii practice în situația în care întreaga activitate s-ar desfășura online.
 • Disciplina Educație tehnologică și aplicații practice:
  • Tema: „Aplicarea noului curriculum la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice”
  • Data: 3.11.2020
  • Locul de desfășurare: online
  • Profesorii metodiști la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice au prezentar, pe baza unor materiale în format PPT, documentele de proiectare și planificare pentru disciplina Educație tehnologică și aplicații practice, cl. a VIII-a. Au avut loc discuții pe marginea documentelor prezentate și s-au împărtășit de către participanți exeperiențe privind desfășurarea activității didactice online.

Semestrul II

 • Discipline din aria curriculară „Tehnologii”:
  • Tema: Exemple de valorificare a resurselor educaționale deschise în activitatea didactică
  • Data: 19.05.2021
  • Locul de desfășurare: online
  • Cadre didactice din diverse unități de învățământ din județ au prezentat resurse educaționale deschise realizate și publicate cu ajutorul aplicației Google Classroom, în cadrul proiectului educațional ,,Resurse educaționale deschise pentru disciplinele tehnologice – TehnoRED”, precum și modalități de valorificare a acestora în activitatea desfășurată la clasă atât cu prezență fizică, cât și online.
 • Disciplina Educație tehnologică și aplicații practice:
  • Tema:Exemple de valorificare a resurselor educaționale deschise în activitatea didactică
  • Data: 20.05.2021
  • Locul de desfășurare: online
  • Cadre didactice din diverse unități de învățământ din județ au prezentat resurse educaționale deschise realizate și publicate cu ajutorul aplicației Google Classroom, în cadrul proiectului educațional ,,Resurse educaționale deschise pentru disciplinele tehnologice – TehnoRED”, precum și modalități de valorificare a acestora în activitatea desfășurată la clasă atât cu prezență fizică, cât și online.